Tidigare STADGAR för den nedlagda föreningen!

§ 1. Namn

Föreningens namn är Ystads Militärmusei Vänner.

§ 2. Ändamål

Föreningen, som är politiskt och religiöst oberoende, skall verka för att; - vårda och värna minnet av Ystad som garnisonsstad - det militära kulturarvet inom kommunen tillvaratas genom museiverksamhet, forskning, dokumentation samt utställnings-och informationsverksamhet - skapa och vidmakthålla ett levande intresse i omvärlden för Ystads militära historia - bevaka de militärhistoriska intressena i den kommunala planeringen - stödja militärmuseets utveckling, ideellt och ekonomiskt

§ 3. Om föreningen

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra föreningsmöte och styrelse. Föreningen har sitt säte i Ystads kommun.

§ 4. Medlemskap

Föreningens medlemmar består av hedersmedlemmar och ordinarie medlemmar. Medlemskap kan vinnas av envar - fysisk som juridisk person - som erlägger beslutad medlemsavgift. Anmälan om medlemskap sker genom inbetalning av medlemsavgiften på föreningens bank-eller postgirokonto. Hedersmedlem utses av årsmötet på förslag från styrelsen. Medlem kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Medlem, som inte erlagt medlemsavgift under två år (fysisk person) samt medlem, som inte erlagt medlemsavgift under ett år (juridisk person) utesluts automatiskt ur föreningen.

§ 5. Medlemsavgifter

Medlemsavgifter bestämmes vid årsmötet på förslag av styrelsen.

§ 6. Styrelse

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall verka för föreningens ändamål och tillvarata medlemmarnas intressen. Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst tio medlemmar. Styrelsens ordförande, övriga ledamöter och suppleanter väljs på ordinarie årsmöte. Antalet styrelseledamöter fastställs av årsmötet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och firmatecknare. Styrelsen äger rätt att till sig adjungera militärmuseets intendent samt representanter för andra kulturhistoriska föreningar. Styrelsen skall ha minst fyra protokollförda sammanträden per år. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller på begäran av minst tre styrelseledamöter. Styrelsen är beslutsmässig då styrelsens ordförande samt minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Arvode utgår inte för nedlagt arbete i styrelsen.

§ 7. Revision

Styrelsens förvaltning och styrelsens räkenskaper skall årligen granskas av en av årsmötet utsedd revisor jämte en suppleant.

§ 8. Ekonomi

Föreningens ekonomi handhas av den person styrelsen utser till kassör. Styrelsens ordförande och kassör tecknar föreningens firma var för sig. Verksamhetsår/Räkenskapsår är lika med kalenderår. Föreningens räkenskaper samt övriga handlingar skall vara överlämnade till föreningens revisor senast två veckor före årsmötet.

§ 9. Årsmöte

Årsmötet genomförs före mars månads utgång. Styrelsen kallar föreningens alla medlemmar senast två veckor före sammanträdesdagen. Till kallelsen skall fogas dagordning. I samband med årsmötet får samtliga deltagande medlemmar verksamhetsberättelse, föreningens resultat-och balansräkning samt revisors berättelse. Varje betalande medlem äger en röst vid ordinarie årsmöte och extra föreningsmöte. Vid årsmötet skall minst följande punkter behandlas: - Val av ordförande att leda förhandlingarna. - Val av mötessekreterare. - Val av en person att förutom mötets ordförande justera dagens protokoll. - Fråga om årsmötets behöriga utlysande. - Fastställande av dagordning. - Föredragning av verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisors berättelse. - Fråga om godkännande av verksamhetsberättelse samt resultat-och balansräkning. - Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar för det gångna året. - Fastställande av medlemsavgifter för kommande år. - Fastställande av handlingsplan för kommande verksamhetsår. - Fastställande av antalet styrelsemedlemmar för kommande verksamhetsår. - Val av styrelsens ordförande och övriga ledamöter och högst två suppleanter i styrelsen. - Val av revisor med suppleant. - Val av valberedning. - Förslag från enskilda medlemmar inlämnade till styrelsen senast 10 dagar före årsmötet. - Övriga frågor.

§ 10. Extra föreningsmöte

Extra förenings kan avhållas när styrelsen så anser erforderligt eller då minst en fjärdedel av föreningens medlemmar skriftligen till ordföranden begär detta. Vid extra föreningsmöte får endast upptas till beslut ärende som varit angivet i kallelsen. Över extra föreningsmöte förs protokoll, som justeras av två därtill vid mötet valda justeringsmän.

§ 11. Valberedning

Valberedning skall bestå av minst två ledamöter, varav en sammankallande. Ledamöterna skall vara ordinarie medlemmar. Valberedningen har till uppgift att föreslå styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter samt revisor jämte suppleant. Valberedningens förslag skall överlämnas till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

§ 12. Stadgeändring

Förslag om ändring av dessa stadgar kan endast föreläggas ordinarie årsmöte. För godkännande av ändring krävs beslut vid detta och det därpå följande extra föreningsmöte, med minst en månads mellanrum, alternativt nästa årsmöte. Beslutet skall, för att vara gällande, stödjas av minst 2/3 av avgivna röster från närvarande röstberättigade medlemmar.

§ 13. Föreningens upplösning

För upplösning av föreningen krävs två på varandra följande beslut på samma sätt som för stadgeändring. Vid det andra beslutstillfället skall även beslut fattas om disposition av föreningens tillgångar och inventarier.

§ 14. Ikraftträdande

Dessa stadgar träder i kraft fr.o.m. 2004-03-29. Reviderade 2008-03-06.